نخستین تجربه های نوزاد

پدران بخوانند”
9 دی 1397
نشستن کودکان به شکل W تکامل و رشد آنان را متوقف می‌کند
9 دی 1397

یکی از ســاده ترین راه هایی که می توانید با آن توانایی توجه و تمرکز نوزادتان را تقویت کنید، آشــنا کردن او با اعضای گوناگون بدنش اســت.

نوزادان با دو دســت و دو پایی که هیچ دانشــی درباره ی چگونگی کارکــرد آن ها ندارند، به دنیا می آیند و بی آن که نســبت به حرکت دست ها و پاهایشان شناختی داشته باشند، پیوسته آن ها را حرکت می دهند. کم کم که تجربه شان از حرکت دادن آن ها بیش تر می شود، یاد می گیرند که چگونه می توانند از دست ها و پاهایشان استفاده کنند. یکی از مهم ترین چالش هایی که نوزادان با آن روبه رو می شوند، یادگیــری حرکــت دادن اندام های مختلف بدن شــان به صــورت هدفمند و جداگانه است.

فرض کنید شــما ســه اندام اضافــه ای دارید که همه به ســادگی از آن ها استفاده می کنند، اما شــما هیچ تجربه ای برای حرکت دادن و استفاده کردن از آن ها ندارید. تجســم این موضوع به شــما کمک می کند تا موقعیت نوزاد را بهتر درک کنید. شما می توانید به نوزادتان کمک کنید تا تجربه ی لازم برای حرکت دادن و اســتفاده کردن از اندام های گوناگون بدنش را به دست آورد.

در این زمینه، فعالیت ها و بازی های حرکتی ســاده ای برای تقویت ماهیچه های دســت ها و پاها هســت که می توانید با به کارگیری آن هــا تجربه های حرکتی نوزادتان را هر چه بیش تر کنید.
روش کار
هنگامی که نوزاد به پشــت دراز کشیده، دســت هایتان را روی بازوهای او قرار دهیــد و هم زمان با مالیــدن آن ها، درباره اش با نــوزاد صحبت کنید.

نوزادان از لمس کردن و حرکت های موزون دســت ها و پاهایشــان لــذت می برند. اگر هــم یکی از ماهیچه هایشــان دچــار گرفتگی شــود، می توانید آرنــج یا زانوی نــوزاد را آرام و صاف نگه دارید تا گرفتگی آن بهبود یابد. بکوشــید با مالیدن ماهیچه های بدن نوزاد و آهسته حرکت دادن آن ها موجب تقویت شان شوید.

می توانید با خواندن شــعرهای ساده ی کودکانه درباره ی دست ها و پاهای نوزاد، چگونگی حرکت دادن آن ها را برایش شرح دهید. برای نمونه: «دستات کو؟»، همین جا، بالا ـ پایین، بالا ـ پایین، چپ ـ راست، چپ ـ راست. «پاهات کو؟»، همین جا، بالا ـ پایین، بالا ـ پایین، چپ ـ راست، چپ ـ راست.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دانلود اپلیکیشن