بهارک بلاشور

14 مهر 1400

نظارت برخود با کودک و تعیین هدف توسط والدین

همان گونه که قبلاً گفته شد والدین اغلب به رفتارهای منفی فرزندان خویش بیشتر از رفتارهای مثبت آنها توجه دارند و ارتباط آنها با فرزندشان بیشتر جنبه منفی دارد. اغلب والدین می دانند که کار اشتباهی انجام می دهند اما ترک عادت برای آنها دشوار است. توجه و تشویق رفتارهای […]
14 شهریور 1400

آموزش مسائل جنسی به کودکان

شاید تابه‌حال برایتان پیش آمده باشد که کودک شما سوال‌هایی را درباره اندام جنسی خودش، تفاوت زن و مرد و یا چگونگی تولدش پرسیده باشد. در این حالت چه پاسخی به کودکتان می‌دهید؟ آیا نحوه مواجهه با کودک را درباره کنجکاوی‌های جنسی او می‌دانید؟ تربیت جنسی کودک و آگاهی از […]
13 شهریور 1400

کودک پرخاشگر

کودک پرخاشگر و شیوه مدیریت و برخورد با آن حتی اگر کودکتان به اندازه کافی بزرگ نشده باشد، لازم است بداند که رفتار پرخاشگرانه، اشتباه است. کودکان خود به خود نمی دانند چه کاری اشتباه است و این را باید به آنان آموزش داد. وقتی کودک سعی می کند شما […]
12 شهریور 1400

الگوی رشد یکسان در کودکان زیر پنج سال

مطالعات گسنرده در حوزه کودک و رشد ﻧﺸـﺎن داده اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﻛﻮدﻛـﺎن ﺧﺼﻮﺻـا در ﭘـﻨﺞ ﺳـﺎل اول زﻧـﺪﮔﻲ از اﻟﮕﻮﻫﺎی رﻓﺘﺎری ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻳﻜﺴﺎﻧﻲ ﭘﻴﺮوی ﻣـﻲﻛﻨﻨـﺪ و در ﺟﻨﺒـﻪﻫـﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔـﻲ از رﺷـﺪ ﻧﻈﻴـﺮ رﺷـﺪﺣﺮﻛﺘﻲ ، رﺷﺪ ﻋﺎﻃﻔﻲ ، ﺗﻜﻠﻢ ، رﻓﺘﺎر اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ، رﺷﺪ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ، ﻋﻼﻳﻖ و ﻫﻤﺎﻧﻨﺪﺳـﺎزی ﺑـﺎ دﻳﮕـﺮان […]
23 مرداد 1400

فواید کتاب خواندن برای کودک زیر دو سال

کتاب خواندن برای کودکان زیر ۲ سال می‌تواند مزایای فراوانی برای کودک و شکل گیری در شخصیت و شیوه رشد کودک داشته باشد. کتاب خواندن با صدای بلند برای کودک نوباوه یک فعالیت مشترک بسیار خوب بین پدر یا مادر و کودک است و همچنین محرکی بسیار مهم برای او […]
11 مرداد 1400

دوست یابی کودکان

کودکان به تدریج از حدود ۴ سالگی متوجه می‌شوند دیگران هم احساس‌هایی مشابه آنها دارند. پس با بچه‌های دیگر با ملایمت بیشتری رفتار می‌کنند و با مشارکت و همراهی بیشتری با آنها بازی می‌کنند. اما اگر کودک در تعامل اجتماعی با دیگر همسالان دچار مشکل است و همچنان نمی‌تواند دوست […]
27 خرداد 1400

تربیت فرزند و اهمیت آن

ﺑﻲ ﺗﺮدﻳﺪ ﻓﺮزﻧﺪاﻧﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ روش صحیح ﺗﺮﺑﻴﺖ ﺷﻮﻧﺪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺗﺎﺛﻴﺮات ﻣﺜﺒﺖ و ﺳـﺎزﻧﺪه ای نیز در زﻧـﺪﮔﻲ واﻟﺪﻳﻦ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ. واﻟﺪﻳﻨﻲ ﻛﻪ ﻓﻀﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ وﻣﻄﻠﻮب را ﺑﺮای رﺷﺪ وﺗﺮﺑﻴﺖ ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﻮد ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻜﻨﻨـﺪ، ﻫﺮﮔـﺰ ﻧﻤﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ از وﺟﻮد ﺧﻮد آﻧﺎن ﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺑﻬﺮه ﺑـﺮداری ﻛﻨﻨـﺪ . ﺑـﻪ […]
16 اردیبهشت 1400

قورباغه ای یا w نشستن کودکان

رعایت نکردن طرز صحیح نشستن در دوران کودکی عوارض جدی دارد. بدترین فرم نشستن کودکان شکل قورباغه ای یا همان به شکل w است که عضلات میان تنه را ضعیف می کند. این حالت باعث تغییر زاویه بین سر و تنه استخوان ران می شود و باعث می شود بچه […]
دانلود اپلیکیشن