تربیت فرزند و اهمیت آن

قورباغه ای یا w نشستن کودکان
27 خرداد 1400
دوست یابی کودکان
27 خرداد 1400

تربیت فرزند و اهمیت آن

ﺑﻲ ﺗﺮدﻳﺪ ﻓﺮزﻧﺪاﻧﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ روش صحیح ﺗﺮﺑﻴﺖ ﺷﻮﻧﺪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺗﺎﺛﻴﺮات ﻣﺜﺒﺖ و ﺳـﺎزﻧﺪه ای نیز در زﻧـﺪﮔﻲ واﻟﺪﻳﻦ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
واﻟﺪﻳﻨﻲ ﻛﻪ ﻓﻀﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ وﻣﻄﻠﻮب را ﺑﺮای رﺷﺪ وﺗﺮﺑﻴﺖ ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﻮد ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻜﻨﻨـﺪ، ﻫﺮﮔـﺰ ﻧﻤﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ از وﺟﻮد ﺧﻮد آﻧﺎن ﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺑﻬﺮه ﺑـﺮداری ﻛﻨﻨـﺪ . ﺑـﻪ ﻋﺒـﺎرت دﻳﮕـﺮ ، ﻧـﻪ واﻟـﺪﻳﻦ از داﺷﺘﻦ ﭼﻨﻴﻦ ﻓﺮزﻧﺪاﻧﻲ اﺣﺴﺎس رﺿﺎﻳﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ و ﻧﻪ ﻓﺮزﻧﺪان از ﺑﻮدن ﺧﻮﻳﺶ راﺿﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ واﻳﻦ اﻣﺮ زﻣﻴﻨﻪ ﺑﺮوز ﺑﻴﻤﺎری ﻫﺎی رواﻧﻲ و ﮔﺎه ﺑﺰه ﻛﺎری را در آﻧﺎن ﺑﻮﺟﻮد ﻣﻲ آورد . از اﻳﻦ رو اﻫﻤﻴـﺖ ﺗﺮﺑﻴﺖ و ادب ﻛﺮدن ﻓﺮزﻧﺪان، آن اﻧﺪازه اﻫﻤﻴـﺖ دارد ﻛـﻪ ﺣﻀـﺮت امیرالموءمنین علی علیه السلام می‌فرمایند: ﻫـﻴﺞ ﻣﻴﺮاﺛﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ آموزش ادب ﻧﻴﺴﺖ .

 

منبع :

کتاب ،والدین و روانشناسی کودک و نوجوان مؤلف :عبدا… شیرانی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دانلود اپلیکیشن