الگوی رشد یکسان در کودکان زیر پنج سال

فواید کتاب خواندن برای کودک زیر دو سال
12 شهریور 1400
کودک پرخاشگر
12 شهریور 1400

الگوی رشد یکسان در کودکان زیر پنج سال

مطالعات گسنرده در حوزه کودک و رشد ﻧﺸـﺎن داده اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﻛﻮدﻛـﺎن ﺧﺼﻮﺻـا در ﭘـﻨﺞ ﺳـﺎل اول زﻧـﺪﮔﻲ از اﻟﮕﻮﻫﺎی رﻓﺘﺎری ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻳﻜﺴﺎﻧﻲ ﭘﻴﺮوی ﻣـﻲﻛﻨﻨـﺪ و در ﺟﻨﺒـﻪﻫـﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔـﻲ از رﺷـﺪ ﻧﻈﻴـﺮ رﺷـﺪﺣﺮﻛﺘﻲ ، رﺷﺪ ﻋﺎﻃﻔﻲ ، ﺗﻜﻠﻢ ، رﻓﺘﺎر اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ، رﺷﺪ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ، ﻋﻼﻳﻖ و ﻫﻤﺎﻧﻨﺪﺳـﺎزی ﺑـﺎ دﻳﮕـﺮان ، از اﻟﮕﻮﻫﺎ و ﻃﺮﺣﻬﺎی ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻳﻜﺴﺎﻧﻲ ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ؛ ﻣﺜﻼً ﻛﻮدک ﻗﺒﻞ از اﻳﻨﻜﻪ راه ﺑـﺮود ، ﻣـﻲاﻳﺴـﺘﺪ و ﻗﺒﻞ از اﻳﻨﻜﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻣﺮﺑﻊ را ﻧﻘﺎﺷﻲ ﻛﻨﺪ ، ﺷﻜﻞ داﻳﺮه را ﻣﻲﻛﺸﺪ و ﻗﺒﻞ از اﻳﻨﻜﻪ ﺟﻤﻠـﻪﺳـﺎزی ﻛﻨـﺪ، ﻛﻠﻤﻪﺳﺎزی ﻣﻲﻛﻨﺪ ﻳﺎ در ﺳﻨﻴﻦ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻗﺒﻞ ﺻﻔﺎت اوﻟﻴﻪ ﺟﻨﺴـﻲ ، ﺻـﻔﺎت ﺛﺎﻧﻮﻳـﻪ ﺟﻨﺴـﻲ رﺷـﺪ ﭘﻴـﺪاﻣﻲﻛﻨﺪ.

در ﻫﻴﭻ ﻧﻤﻮﻧﻪای اﻳﻦ ﻧﻈﻢ ﻃﺒﻴﻌﻲ دﮔﺮﮔﻮن ﻧﺸﺪه اﺳﺖ، واﻧﮕﻬﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ ﻛﻪ اﻳـﻦ اﻟﮕﻮﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﺗﻔﺎوﺗﻬﺎی ﻓﺮدی در ﺳﺮﻋﺖ رﺷﺪ ﻧﻴﺰ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﭘﻴﺪاﻧﻤﻲﻛﻨﻨﺪ؛ ﻳﻌﻨﻲ ﻛﻮدک ﺑﺎﻫﻮش و ﻛﻮدک ﻛﻮدن ﻫﺮ دو ﻫﻤﺎن ﺗﺮﺗﻴﺐ رﺷﺪ ذﻫﻨﻲ را دﻧﺒﺎل ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ ﺑﺎ اﻳﻦ ﺗﻔﺎوت ﻛـﻪ رﺷـﺪ ذﻫﻨﻲ ﻛﻮدک ﺑﺎﻫﻮش ﺑﺴﻴﺎر ﺳﺮﻳﻊﺗﺮ از رﺷﺪ ذﻫﻨﻲ ﻛﻮدک ﻛﻮدن اﺳﺖ .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دانلود اپلیکیشن