17 مرداد 1396

دکتر ربابه شیخ الاسلام

دانشیار؛ هیئت علمی وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی بنیان گذار دفتر بهبود تغذیه در وزارت بهداشت ۱۳۶۸- ۱۳۸۴( سال ۱۳۸۵ بازنشستگی از وزارت بهداشت) عضو گروه بهداشت و تغذیه فرهنگستان علوم پزشکی کشور ۱۳۸۴ موسس و مدیر موسسه تغذیه سلامت و توسعه ۱۳۸۵ مدیر و موسس انجمن علمی غذا […]
17 مرداد 1396

دکتر روشنک وامقی

زیبا کاوه‌ییکارشناسی تغذیه و رژیم درمانی، دانشگاه شهید بهشتی، نویسنده مقالات مهدک
دانلود اپلیکیشن