مهدک

نظر مشاهیر ایران درباره مهدک

دکتر حسین ملک افضلی

دکتر حسین ملک افضلی


فکر کنم همه می دانند که من دوستدار برنامه های بهداشتی هستم به خصوص وقتی در ارتباط با کودکان باشد. آن هم برنامه ای چنین فراگیر از نظر طول و عرض یعنی از شکل گیری نطفه و حتی قبل از آن تا ۸سالگی ودر همه ابعاد تکامل.
بی تردید کلید نجات کشور در همه ابعاد توسعه، همین راه است با ارزوی موفقیت.

جناب آقای دکتر حسین ملک افضلی