ارتباطات بین مغزی

31 تیر 1393

کمک به تحریک رشد مغزی شیرخوار از چهار تا هفت ماهگی

تحریک رشد مغزی شیرخواربسیاری از ارتباطات بین مغزی کودک که در رفتارهایش انعکاس می‌یابند، مثل ابراز وابستگی شدید به شما و کسانی که مراقبت او را برعهده دارند، توسل به گریه هنگامی‌که اتاق را ترک می‌کنید یا زمانی که با یک غریبه روبه‌رو می‌شود یا موقعی که چیز به‌خصوصی مثل […]
دانلود اپلیکیشن