از شیر گیری

2 شهریور 1395

روش صحیح قطع شیر مادر

مادر برای اینکه کودک خود را از شیر بگیرید، بایستی به تدریج و کم کم این کار را شروع کنید. بهترین زمان از شیر گرفتن کودک دوسالگی است. روش تدریجی اما قاطع : روش تدریجی اما قاطع ، برای از شیر گرفتن کودک موفق ترین روش است . برای کودک […]
دانلود اپلیکیشن