اشاره کردن

8 اکتبر 2014

توانایی زبانی و شنیداری کودکان در سی و سه ماهگی

8 اکتبر 2014

توانایی زبانی و شنیداری کودکان در دو و نیم سالگی

7 اکتبر 2014

توانایی زبانی و شنیداری کودکان در بیست و هفت ماهگی

29 سپتامبر 2014

توانایی زبانی و شنیداری کودکان در بیست و دو ماهگی

29 سپتامبر 2014

توانایی زبانی و شنیداری کودکان در هجده ماهگی

29 سپتامبر 2014

توانایی زبانی و شنیداری کودکان در چهارده ماهگی

22 سپتامبر 2014

توانایی زبانی و شنیداری کودکان در دوازده ماهگی

22 سپتامبر 2014

توانایی و مهارت‌های کودکان در نه ماهگی

رشد جسمی اکنون کودک ممکن است مدت زیادی بنشیند و بدون اینکه بیفتد به جلو خم شود تا چیزی را بردارد؛ اما از او انتظار نداشته باشید در این حالت برای مدت زیادی بازی کند. چون صرف انرژی برای نگه داشتن خود در حالت نشسته، خسته کننده است. بنابراین بعد […]