اشاره کردن

31 شهریور 1393

توانایی و مهارت‌های کودکان در نه ماهگی

رشد جسمی اکنون کودک ممکن است مدت زیادی بنشیند و بدون اینکه بیفتد به جلو خم شود تا چیزی را بردارد؛ اما از او انتظار نداشته باشید در این حالت برای مدت زیادی بازی کند. چون صرف انرژی برای نگه داشتن خود در حالت نشسته، خسته کننده است. بنابراین بعد […]
31 شهریور 1393

توانایی زبانی و شنیداری کودکان در دوازده ماهگی

7 مهر 1393

توانایی زبانی و شنیداری کودکان در چهارده ماهگی

7 مهر 1393

توانایی زبانی و شنیداری کودکان در هجده ماهگی

7 مهر 1393

توانایی زبانی و شنیداری کودکان در بیست و دو ماهگی

15 مهر 1393

توانایی زبانی و شنیداری کودکان در بیست و هفت ماهگی

16 مهر 1393

توانایی زبانی و شنیداری کودکان در دو و نیم سالگی

16 مهر 1393

توانایی زبانی و شنیداری کودکان در سی و سه ماهگی

دانلود اپلیکیشن