اندوه، مرگ ،احساس ناراحتی

22 مهر 1393

برای توضیح مرگ به کودکان باید چگونه عمل کرد؟

غم و غصه در کودکان همچون افراد بزرگسال احساسی واقعی و جدی است که والدین می‌توانند با به کار بردن شیوه‌های مناسب به فرزندان خود برای رهایی از این احساس منفی کمک کنند. روبرو شدن با واقعیت مرگ برای افراد بزرگسال و همچنین برای کودکان سخت است و به همین […]
دانلود اپلیکیشن