انرژی مورد نیاز کودک

5 مهر 1393

کالری و انرژی مورد نیاز کودکان

جدول  خلاصه ای از نیازهای کودک به پروتئین و انرژی است.   منبع: مهرگان هانیه ولایتی
دانلود اپلیکیشن