تاخیر رشد

25 خرداد 1394

رشد کودک

از خصوصیات بارز دوران کودکی ، رشد و تکامل مداوم است که از لقاح تا پایان بلوغ ادامه دارد و هر کودکی برای خود رشد و تکامل ویژه ای دارد . رشد و تکامل دو پدیده ی توأم اند و روی هم مجموعه ی تغییرهای طبیعی بدن را از نظر […]
دانلود اپلیکیشن