24 بهمن 1399
گفتار کودک

مراحل گوناگون یادگیری گفتار درکودکان

کودک دریاد گیری گفتار باید ازچهار مرحله گذر کند. این مراحل بریکدیگر تاثیر دارند، موفقیت در یک مرحله، تسهیل کننده پیروزی در مرحله بعد است. این مراحل عبارتند از: ۱- درک گفتار دیگران؛ اساسا” درک معنای واژه‌ها مقدم بر توانایی به کارگیری آنهاست. تعداد واژه‌هایی که انسان توانایی فهمیدن آن […]
دانلود اپلیکیشن