حفظ تعادل

31 شهریور 1393

حرکات تنه، پاها و بازوهای کودکان در هشت ماهگی

31 شهریور 1393

رفتار اجتماعی و بازی‌های کودکان در حدود نه ماهگی

رفتارهای اجتماعی و بازی‌ها در حدود نه ماهگی کودک بدون کمک می‌نشیند و باکمک تکیه‌گاه می‌ایستد. در هنگام مخالفت و عصبانیت، بدنش را به عقب می‌کشد و محکم می‌کند و در این مواقع با صدا هم مخالفتش را نشان می‌دهد. او به‌وضوح غریبه‌ها را از آشنایان تشخیص می‌دهد و به […]
31 شهریور 1393

حرکات تنه، پاها و بازوهای کودکان ده ماهه

7 مهر 1393

حرکات تنه، پاها و بازوهای کودکان چهارده ماهه

دانلود اپلیکیشن