30 مرداد 1395

خشونت و کودک

هر عاملی که مانع دسترسی کودک به نیازهایش باشد، خشونت است. خشونت فیزیکی فقط یکی از انواع خشونت است. Robert Griffin III – Baylor Bears بعضی خشونت ها مستقیم هستند و بعضی غیر مستقیم خشونت هایی که در فضای خانواده اتفاق می افتد را خشونت خانوادگی و خشونت هایی که […]
دانلود اپلیکیشن