دلبستگی مادر

15 اردیبهشت 1394

دلبستگی مادر – کودک و اهمیت آن در شکل گیری شخصیت کودک:

داشنمندان در مطالعه مادران ونوزادان به یک خصوصیت عمومی و چشم گیر برخورده اند که در سراسر دنیا بصورتی یکنواخت دیده می شود. این خصوصیت توانایی و قابلیت مادر و کودک در ایجاد یک رابطه عاطفی مستحکم و پایدار است که بخصوص تأثیری عمیق بر شکل گیری ساختار شخصیتی کودک […]
دانلود اپلیکیشن