رشد اجتماعی

21 اردیبهشت 1394

نقش بازی در رشد روانی – اجتماعی:

کودکان در همه گروههای سنی ، نیاز به اجتماعی شدن دارند و می خواهند همچون عضوی موثر در فرهنگ خودشان سهیم باشند بازی با دیگران به کودکان فرصت می دهد تا رفتار خودشان را با رفتار دیگران هماهنگ کنند و بازی تجربه هایی غنی در اختیار بچه ها می گذارد […]
دانلود اپلیکیشن