8 بهمن 1393

اهمیت بازی در رشد تکاملی کودک

سریع ترین مرحله رشد مغز در طول زندگی ،تولد تا سه سالگی است. . در طول این دوره ، پیوندهای عصبی شکل می گیرد و روابط بین آنها توسعه می یابند . تکامل بیشتر مغز کودک در گرو بازی و ایجاد تجربه است .طراحی تحربه های جدید در حیطه های […]
23 اردیبهشت 1394

نکاتی در مورد رشد و تکامل کودک ۱ تا ۲ سال

نکاتی در مورد رشد و تکامل کودک ۱ تا ۲سال در سال دوم زندگی ، رشد فیزیکی کودک یعنی افزایش قد ، وزن و دور سر او قدری کندتر از سال اول زندگی است به طوری که متوسط افزایش وزن حدود ۵/۲ کیلوگرم ، افزایش قد ۵/۱۴_ ۱۲ سانتی متر […]
25 خرداد 1394

رشد کودک

از خصوصیات بارز دوران کودکی ، رشد و تکامل مداوم است که از لقاح تا پایان بلوغ ادامه دارد و هر کودکی برای خود رشد و تکامل ویژه ای دارد . رشد و تکامل دو پدیده ی توأم اند و روی هم مجموعه ی تغییرهای طبیعی بدن را از نظر […]
24 مرداد 1396

رشد کودک در ۵ سال اول زندگی

بسیاری از روانشناسان معتقدند که بخش عمده ای از شخصیت انسان تا ۶ سالگی شکل می گیرد این تئوری حتی اگر تا حدی درست باشد ما را ملزم می کند که تا حد امکان در تربیت کودکان دقت بیشتری به خرج دهیم متاسفانه بسیاری از پدر و مادر ها بدرستی […]
26 بهمن 1399
حالت های ماه اول نوزاد

حالت های نوزاد در ماه اول تولد

  نوزادان، در طول روز وشب به پنج حالت برانگیختگی گوناگون، یا درجه خواب و بیداری وارد و ازآن خارج می‌شوند. در ماه اول این حالت‌ها مرتبا” جا‌به‌جا می‌شوند و هشیاری کامل بسیار کوتاه ‌است. چرخه‌های خواب و بیاری نوزاد بیشتر تحت تاثیر سیری و گرسنگی قرار دارد تا تاریکی […]
10 اسفند 1399
عوامل آسیب رسان به جنین

عوامل آسیب رسان به جنین

عوامل محیطی که در دوره بارداری به جنین آسیب میرساند عوامل آسیب‌زای رشد جنین در دوره بارداری تراتوژن نامیده میشود. تراتوژن ممکن است به دلیل مصرف یک دارو، یک ماده شیمیایی، و یا عفونت رخ دهد. تراتوژنها، شامل عوامل محیطی و عوامل مربوط به مادر هستند. در ادامه به معرفی […]
12 شهریور 1400

الگوی رشد یکسان در کودکان زیر پنج سال

مطالعات گسنرده در حوزه کودک و رشد ﻧﺸـﺎن داده اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﻛﻮدﻛـﺎن ﺧﺼﻮﺻـا در ﭘـﻨﺞ ﺳـﺎل اول زﻧـﺪﮔﻲ از اﻟﮕﻮﻫﺎی رﻓﺘﺎری ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻳﻜﺴﺎﻧﻲ ﭘﻴﺮوی ﻣـﻲﻛﻨﻨـﺪ و در ﺟﻨﺒـﻪﻫـﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔـﻲ از رﺷـﺪ ﻧﻈﻴـﺮ رﺷـﺪﺣﺮﻛﺘﻲ ، رﺷﺪ ﻋﺎﻃﻔﻲ ، ﺗﻜﻠﻢ ، رﻓﺘﺎر اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ، رﺷﺪ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ، ﻋﻼﻳﻖ و ﻫﻤﺎﻧﻨﺪﺳـﺎزی ﺑـﺎ دﻳﮕـﺮان […]
دانلود اپلیکیشن