رفتار اعتدالی

11 تیر 1394

اصول رفتار با کودک، رفتار اعتدالی

در توافقنامه مربوط به رفتارهای خوب دو طرف وجود دارد- شما و کودکتان .این امر نوعی قرارداد است وقتی با کودک خود رفتار خوبی نداریم ، نمی توانیم از او انتظار داشته باشیم که درست رفتار کند به منظور استفاده بهینه  باید به مجموعه رفتارهای ذیل- به عنوان راهی برای […]
دانلود اپلیکیشن