زمان مناسب جدا خوابی

2 شهریور 1395

آغاز جداخوابی چه زمانی باشد؟

برای جداخوابی کودکان باید برنامه شبانگاهی داشته باشید؛ مثلا شام حدود یک ساعت قبل از خواب وبعد مسواک زدن ٬ بعد به تدریج نور و صوت و عوامل جذاب کم رنگ شود. همچنین همراهی کردن فرزند به بستر خواب و در ادامه استفاده کردن از قصه قبل از خواب . […]
دانلود اپلیکیشن