نقش پدری

24 فروردین 1394

پدر شدن

اتخاذ نقش پدری یک واقعه مهم زندگی است که تمام جنبه های عملکرد مردان – اجتماعی را تحت تأثیر قرار می دهد. این انتقال زمان تغییرات، استرس و گاهی بحران است. پدر شدن گاهی ممکن است بر بهداشت روان پدری که درحال سازگاری با این نقش است اثرات منفی داشته […]
23 مرداد 1395

تجربه و مسوولیت پدر شدن

پدر شدن و احساسات پس از تولد به روابط قبلی شما ارتباط زیادی دارد . اگر روابط قبل از پدر شدن همراه با مهر و عطوفت باشد مردی که پدر می شود از این واقعه مهم حس غرور و شادی مشترکی با اطرافیان دارد . اغلب مردان دوران پس از […]
دانلود اپلیکیشن