29 مرداد 1395

نق زدن

نق زدن مسئلۀ شایعی است ولی می تواند باعث ناامیدی والدین شود. وقتی که کودک اغلب از این طریق برای صحبت کردن استفاده کند، تطابق آن مشکل است. بچه هایی که خیلی نق می زنند لازم است که راه مناسبی برای صحبت کردن یاد بگیرند. نکات زیر پیشنهاداتی است جهت […]
دانلود اپلیکیشن