پرخاشگری

3 شهریور 1395

چرا کودک عصبانی و پرخاشگر است؟

پرخاشگری چیست؟ بر طبق یک تعریف ، پرخاشگری رفتاری است که به قصد آزار کسی یا آسیب رساندن به چیزی ابراز می شود . در این تعریف نیت فرد پرخاشگر مستند است. حال می‌خواهیم به این سؤال مهم که گه گاه والدین از خود می‌پرسند جواب دهیم؛ «چرا فرزندم پرخاشگری […]
دانلود اپلیکیشن