چرا مهدک

4 شهریور 1395

چرا مهدک (مراقبتهای همه جانبه دوران کودکی ) مهم است؟

سال های ابتدای کودکی مهم ترین سال های حیات است و تجربیات این سال ها زیر بنای زندگی آینده هر انسانی خواهد بود . لذا اگربه نیازها و حیطه های تکاملی کودکان در طی این دوران پاسخ مناسبی داده شود، آنها سالم تر بوده، از قدرت تفکر و تعقل بیشتری […]
دانلود اپلیکیشن