الگوی رشد

12 شهریور 1400

الگوی رشد یکسان در کودکان زیر پنج سال

مطالعات گسنرده در حوزه کودک و رشد ﻧﺸـﺎن داده اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﻛﻮدﻛـﺎن ﺧﺼﻮﺻـا در ﭘـﻨﺞ ﺳـﺎل اول زﻧـﺪﮔﻲ از اﻟﮕﻮﻫﺎی رﻓﺘﺎری ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻳﻜﺴﺎﻧﻲ ﭘﻴﺮوی ﻣـﻲﻛﻨﻨـﺪ و در ﺟﻨﺒـﻪﻫـﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔـﻲ از رﺷـﺪ ﻧﻈﻴـﺮ رﺷـﺪﺣﺮﻛﺘﻲ ، رﺷﺪ ﻋﺎﻃﻔﻲ ، ﺗﻜﻠﻢ ، رﻓﺘﺎر اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ، رﺷﺪ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ، ﻋﻼﻳﻖ و ﻫﻤﺎﻧﻨﺪﺳـﺎزی ﺑـﺎ دﻳﮕـﺮان […]
دانلود اپلیکیشن