تعریف و تمجید

26 مرداد 1394

اصول ده گانه تحسین ، تعریف و تمجید کودکان

۱- کردار و عملکرد کودک را مورد تحسین قرار دهید نه خودش را کودکان و نوجوانان نیاز دارند که به خاطر همان چیزی که هستند – صرف نظر از آنچه می توانند انجام دهند – مورد تایید و پذیرش قرار گیرند . کودک و نوجوان چه موفق بشود چه نشود […]
دانلود اپلیکیشن