حوزه های اصلی

1 اردیبهشت 1394

حوزه‌های اصلی تکامل کودکان

نمو یا تکامل مجموعه ای از تغییرات ناشی از عوامل زیست شناختی، محیطی و هیجانی در ساختار تفکر و رفتار کودک است که در طول زمان رخ می‌دهد. این تغییرات با نظمی ویژه، سازمان یافته و تا حدودی قابل پیش بینی رخ می‌دهند. کودکان، به خصوص در دو سال اول زندگی، […]
دانلود اپلیکیشن