دکتر ربابه شیخ الاسلام

19 مهر 1393

دکتر ربابه شیخ الاسلام

دانشیار و عضو هیئت علمی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی عضو فرهنگستان علوم پزشکی کشور موسس و مدیر موسسه تغذیه، سلامت و توسعه ۱۳۸۵ موسس و مدیر موسسه کودک، سلامت و توسعه ۱۳۹۲ رییس انجمن علمی غذا و تغذیه حامی سلامت ایران ۱۳۸۵ و ۱۳۹۲ مدیر و موسس تارنمای […]
دانلود اپلیکیشن