راه حل بی اشتهایی

16 مرداد 1395

توصیه های عمومی برای کودکان کم اشتها

– محیط روانی مناسب و شرایط مطلوبی را برای غذا خوردن کودک فراهم کنید. در آرامش کامل ، با صبر و حوصله و بدون اصرار و تهدید به او غذا دهید. در کنار دیگر افراد خانواده در محل معین صرف کردن غذا به او غذا دهید. از غذا دادن به […]
دانلود اپلیکیشن