شیر دهی

23 مرداد 1395

علائم کافی بودن شیر مادر

توجه به وضعیت پوشک، یکی از روش هایی است که با توجه به آن می توان پی برد، شیری که نوزاد می خورد کافی است یا خیر : دو ماه اول تولد باید در روز حداقل شش بار ادرار کند و به طورمعمول سه تا چهار بار یا بیشتر مدفوع. […]
دانلود اپلیکیشن