مشکلات والدین

13 مرداد 1395

نکات مهم در ارتباط با مشکلات والدین

شکل و اندازۀ خانواده ها با هم تفاوت دارد. خانواده های مختلف در ارتباط با مسئله «والد بودن» مشکلات مختلف دارند. ادارۀ خانواده با یک والد به تنهایی و با حمایت محدود، کار ساده ای نیست. البته اینکه در این امر دو والد از دو خانوادۀ متفاوت و با دو […]
دانلود اپلیکیشن