پرسرو صدا

31 شهریور 1393

رفتار اجتماعی شیرخوار و بازی‌های حدود شش ماهگی

رفتار اجتماعی و بازی‌های حدود شش ماهگی کودک احساس رضایت و خشنودی‌اش را از انجام بازی‌های پرسروصدا نشان می‌دهد و مشتاقانه به بازی‌هایی که اغلب تکرار می‌شوند، واکنش نشان می‌دهد. او به طرف صدا برمی‌گردد و اگر مراقبش هنگام رسیدن به اوج شعر کودکانه و شعرهای پرتحرک مکث کند، شیرخوار […]
دانلود اپلیکیشن