16 تیر 1393

ختنه کردن نوزاد پسر

اگر نوزاد پسر باشد، باید برای انجام ختنه او تصمیم بگیرید. ختنه یک رسم مذهبی است که هزاران سال است انجام می‌گیرد. از نظر پزشکی اطلاعات جدید نشان داده است که ختنه منافع زیادی دارد و نوزادان پسری که ختنه شده اند، درمقایسه با ختنه نشده‌ها، کمتر دچار عفونت مجاری […]
28 مرداد 1395

ختنه

اگر نوزاد پسر باشد، باید برای انجام ختنه او تصمیم بگیرید. ختنه یک رسم مذهبی است که هزاران سال است انجام میگیرد. از نظر پزشکی اطلاعات جدید نشان میدهد که ختنه منافع زیادی دارد و نوزادان پسری که ختنه شده اند در مقایسه با ختنه نشده ها کمتر دچار عفونت […]
دانلود اپلیکیشن