دوشیدن و نگهداری شیر

30 مرداد 1395

دوشیدن شیر و نگهداری آن

شیر را هم می توان با دست وهم با شیردوش دوشید. این کار در هردو حالت زمانی میسر است که واکنش خروج شیر (رفلکس لت دادن) فعال باشد.آموختن دوشیدن دستی شیر به صورت محلی و از یک فرد آگاه ساده تر از یاد گرفتن آن با مطالعه است اما موفقیت […]
دانلود اپلیکیشن