نیاز تغذیه ای

17 اسفند 1394

نیازهای تغذیه ای روزانه کودکان۲ تا ۵ ساله

مقدار انرژی، پروتئین و چربی مورد نیاز روزانه در کودکان ۲۴ تا ۵۹ ماهه به ازای هر کیلوگرم وزن بدن، به تفکیک جنس و سن سن (ماه) انرژی (کیلوکالری) پروتئین (گرم) چربی (گرم) پسر دختر ۲۴ تا ۳۵ ۶/۸۳ ۶/۸۰ ۶۹/۰ تا ۷۳/۰   کمتر از ۳۰  درصد کل انرژی […]
دانلود اپلیکیشن