الگوی رشد یکسان در کودکان زیر پنج سال

مطالعات گسنرده در حوزه کودک و رشد ﻧﺸـﺎن داده اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﻛﻮدﻛـﺎن ﺧﺼﻮﺻـا در ﭘـﻨﺞ ﺳـﺎل اول زﻧـﺪﮔﻲ از اﻟﮕﻮﻫﺎي رﻓﺘﺎري ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻳﻜﺴﺎﻧﻲ ﭘﻴﺮوي ﻣـﻲﻛﻨﻨـﺪ و در ﺟﻨﺒـﻪﻫـﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔـﻲ از رﺷـﺪ ﻧﻈﻴـﺮ رﺷـﺪﺣﺮﻛﺘﻲ ، رﺷﺪ ﻋﺎﻃﻔﻲ ، ﺗﻜﻠﻢ ، رﻓﺘﺎر اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ، رﺷﺪ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ، ﻋﻼﻳﻖ و ﻫﻤﺎﻧﻨﺪﺳـﺎزي ﺑـﺎ دﻳﮕـﺮان ، از اﻟﮕﻮﻫﺎ و ﻃﺮﺣﻬﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻳﻜﺴﺎﻧﻲ ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ؛ ﻣﺜﻼً ﻛﻮدك ﻗﺒﻞ از اﻳﻨﻜﻪ راه ﺑـﺮود ، ﻣـﻲاﻳﺴـﺘﺪ و ﻗﺒﻞ از اﻳﻨﻜﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻣﺮﺑﻊ را ﻧﻘﺎﺷﻲ ﻛﻨﺪ ، ﺷﻜﻞ داﻳﺮه را ﻣﻲﻛﺸﺪ و ﻗﺒﻞ از اﻳﻨﻜﻪ ﺟﻤﻠـﻪﺳـﺎزي ﻛﻨـﺪ، ﻛﻠﻤﻪﺳﺎزي ﻣﻲﻛﻨﺪ ﻳﺎ در ﺳﻨﻴﻦ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻗﺒﻞ ﺻﻔﺎت اوﻟﻴﻪ ﺟﻨﺴـﻲ ، ﺻـﻔﺎت ﺛﺎﻧﻮﻳـﻪ ﺟﻨﺴـﻲ رﺷـﺪ ﭘﻴـﺪاﻣﻲﻛﻨﺪ.

در ﻫﻴﭻ ﻧﻤﻮﻧﻪاي اﻳﻦ ﻧﻈﻢ ﻃﺒﻴﻌﻲ دﮔﺮﮔﻮن ﻧﺸﺪه اﺳﺖ، واﻧﮕﻬﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ ﻛﻪ اﻳـﻦ اﻟﮕﻮﻫﺎي ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﺗﻔﺎوﺗﻬﺎي ﻓﺮدي در ﺳﺮﻋﺖ رﺷﺪ ﻧﻴﺰ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﭘﻴﺪاﻧﻤﻲﻛﻨﻨﺪ؛ ﻳﻌﻨﻲ ﻛﻮدك ﺑﺎﻫﻮش و ﻛﻮدك ﻛﻮدن ﻫﺮ دو ﻫﻤﺎن ﺗﺮﺗﻴﺐ رﺷﺪ ذﻫﻨﻲ را دﻧﺒﺎل ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ ﺑﺎ اﻳﻦ ﺗﻔﺎوت ﻛـﻪ رﺷـﺪ ذﻫﻨﻲ ﻛﻮدك ﺑﺎﻫﻮش ﺑﺴﻴﺎر ﺳﺮﻳﻊﺗﺮ از رﺷﺪ ذﻫﻨﻲ ﻛﻮدك ﻛﻮدن اﺳﺖ .

فیسبوک
تلگرام
توئیتر
لینکداین
واتساپ
ایمیل

نوشته های محبوب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

آخرین نوشته ها

نوشته های محبوب

مهدک مراقبت‌های همه جانبه دوران کودکی

مراقبت برای رشد و تکامل کودکان خردسال (Early Childhood Development) فقط به آنچه در درون کودک می‌گذرد نمی‌پردازد. بلکه به آنچه کودک شما برای رشد و نمو خود به آن نیاز دارد توجه دارد. برای اینکه کودک بتواند بگونه‌ای سالم و طبیعی تکامل یافته و یاد بگیرد، تنها کافی نیست که نیاز‌های اولیه و اصلی برای نگهداری، تغذیه و سلامتی او تامین شوند، بلکه لازم است نیازهای او برای تاثیر متقابل، تقلید، عواطف، ایمنی و یادگیری در اثر کشف و جستجو نیز برآورده شود.